Księgi podatkowe

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są wszystkie spółki prawa handlowego, spółki komandytowe. Księgowość spółek osobowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą określa Ustawa o Rachunkowości.

W ramach podpisanej umowy o kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o Rachunkowości na podstawie dostarczonych przez klienta dowodów księgowych, uzupełnionych o sporządzane przez biuro rachunkowe dowody wewnętrze, polecenia wyjazdu służbowego, listy płac itp,
 • prowadzenie ewidencji, tabeli amortyzacji posiadanych środków trwałych,
 • obliczanie dochodu oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub/i osób fizycznych,
 • rozliczanie rozrachunków, poprzez wprowadzanie raportów kasowych, wyciągów bankowych,
 • sporządzanie niezbędnych ewidencji mających na celu rozliczanie transakcji unijnych, importu i eksportu,
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji dla potrzeb odwrotnego obciążenia,
 • kontrola rozrachunków dla potrzeb „ulgi za złe długi”,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • sporządzenie elementów sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej,
 • sporządzenie zeznania rocznego,
 • obsługa kadrowo-płacowa i ZUS pracowników i zleceniobiorców,
 • sprawozdania statystyczne dla GUS,
 • sprawozdania z zakresu ochrony środowiska,
 • sporządzanie dokumentów do złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów obejmuje następujące czynności:

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-prawnym i rachunkowym,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń dla potrzeb podatku VAT, VAT-UE,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, tabeli amortyzacji,
 • sporządzanie, podpisywanie (na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa) i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, VAT-UE,
 • rozliczanie podatku dochodowego miesięczne lub kwartalne,
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji o podatku dochodowym wg skali (PIT-36) lub podatku rozliczanego liniowo (PIT-36L),
 • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych,
 • obsługa kadrowo-płacowa i ZUS  pracowników i zleceniobiorców,
 • pomoc w zgłoszeniach zmian w CEiDG.

Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami poprowadzimy kontrolę Państwa rozrachunków, na podstawie otrzymanych dowodów zapłaty, wyciągów bankowych oraz oświadczeń.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH I KARTA PODATKOWA

W ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

 • prowadzenie ewidencji przychodów oraz kontrolę dokumentów pod względem formalno-prawnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT – obejmuje rejestr sprzedaży i zakupów,
 • sporządzanie, podpisywanie (na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa) i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-28),
 • pomoc w zgłoszeniach w CEIDG.

KADRY, PŁACE, ZUS

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy następujące czynności:

 • sporządzanie list płac na podstawie otrzymanej ewidencji,
 • sporządzenie umów zlecenia, umów o dzieło
 • rozliczanie i sporządzanie rachunków do umowy zlecenia oraz umowy o dzieło,
 • rozliczanie urlopów, wynagrodzeń chorobowych, odpraw i ekwiwalentów,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, zleceniobiorców i wykonawców dzieła oraz podawanie comiesięcznej informacji,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS,
 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego podatników oraz pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie deklaracji rocznych podsumowujących PIT-4R,
 • sporządzanie informacji dla pracowników, zleceniobiorców o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B,
 • sporządzanie sprawozdań GUS

KSIĘGOWOŚĆ DLA ROLNIKÓW

Zajmujemy się księgowością VAT dla rolników. Gospodarstwa obsługujemy z dojazdem do klienta na terenie powiatu Płońskiego. Pozostałą cześć Kraju obsługujemy za pomocą kuriera. Nasze usługi są kompleksowe. Rejestrujemy rolnika na VAT i prowadzimy bieżącą księgowość. Rolnik musi jedynie kompletować faktury. My zajmujemy się całą resztą. Wiemy, że czas dla naszych klientów jest bardzo ważny i cenny dlatego nasi klienci nie czekają długo na zwrot podatku VAT.

Jak wygląda współpraca?

 • Kontaktujemy się z klientem w ostatnich dniach miesiąca, aby umówić się na odbiór dokumentów,
 • Przyjeżdżamy osobiście do gospodarstwa lub zlecamy firmie kurierskiej odbiór dokumentów. Zazwyczaj jest to między 2 a 6 dniem każdego miesiąca. W przypadku zakupu maszyn i większych zwrotów VAT takie gospodarstwa zawsze mają dla nas priorytetowe znaczenie dlatego rozliczane są w pierwszej kolejności.
 • W następnym dniu księgujemy faktury, podpisujemy swoim podpisem i wysyłamy do Urzędu Skarbowego deklarację VAT.  Deklaracja zostaje wysłana drogą elektroniczną, aby skrócić do minimum czas oczekiwania na zwrot VAT.
 • Następnie wysyłamy informację do klienta kiedy otrzyma zwrot podatku i w jakiej wysokości. 
 • W ciągu 25 lub 60 dni od złożenia przez nas deklaracji klient otrzymuje zwrot VAT na rachunek bankowy.
 • Wraz z klientem ustalamy dogodny dla obu stron termin zwrotu przez nas dokumentów rolnikowi. W szczególności faktur za zakup oleju napędowego, aby umożliwić jak najszybciej naszym klientom możliwość uzyskania zwrotu akcyzy. .